Odwołania od decyzji ZUS

Negatywne rozstrzygnięcia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS) w sprawie wniosków o przyznanie renty, emerytury czy też zasiłku zdarzają się bardzo często. W większości przypadków decyzje te są niezrozumiałe dla wnioskodawców, którzy dopełnili wszelkich formalności i którzy co do zasady spełniają wymagania stawiane przepisami prawa.

Ponadto praktycznie zasadą stało się wszczynanie przez ZUS postępowań kontrolnych w sprawie zasadności zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego (pracowników lub przedsiębiorców), w których ZUS stara się podważyć podleganie przez daną osobę tymże ubezpieczeniom i w konsekwencji odmawia ewentualnych świadczeń z tego tytułu.

Taka sytuacja nie pozostawia innego rozwiązania, jak odwołanie się od niekorzystnej decyzji ZUS. Wielokrotnie wnioskodawcy jednak zamiast dopełnić tej czynności wdają się w polemikę z pracownikami ZUS, chcąc przekonać ich do swoich racji. Takie rozwiązanie na pewno nie przynosi skutku, a może wręcz zaszkodzić, bowiem zwłoka w złożeniu odwołania może skutkować przeoczeniem ustawowego terminu na jego złożenie, a w efekcie jego odrzuceniem.

Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Kułaga specjalizuje się w sprawach odwołań od wszelkiego rodzaju decyzji ZUS. Ważne jednak, aby Klient zgłosił się po pomoc prawną bez zwłoki, a zatem zaraz po otrzymaniu negatywnego rozstrzygnięcia ZUS. Konieczna jest bowiem odpowiednia analiza merytoryczna sprawy i  przygotowanie niezbędnych wniosków dowodowych, które wraz z odpowiednią argumentacją prawną zostaną przedstawione w odwołaniu od decyzji ZUS.

Kancelaria odciąża Klienta we wszelkich czynnościach związanych z wniesieniem odwołania. Po udzieleniu pełnomocnictwa radcy prawnemu, Klient nie musi się już martwić jakimikolwiek aspektami sprawy. Radca prawny dopilnuje bowiem, aby odwołanie spełniało niezbędne wymogi formalne, zawierało przytoczenie niezbędnych okoliczności faktycznych oraz uzasadnienie prawne oraz aby zostało wniesione w terminie. Po przekazaniu sprawy do prowadzenia kancelarii, Klient oczekuje potem już tylko na informację od  radcy prawnego o terminie wyznaczonej przez sąd rozprawy. Dodać należy, że stawiennictwo Klienta na rozprawie nie zawsze jest obowiązkowe, co zależy każdorazowo od rodzaju oraz okoliczności sprawy. Każdorazowo jednakże Klient jest reprezentowany na rozprawie przez radcę prawnego.

Bardzo często sprawy z odwołań od decyzji ZUS kończą się już po pierwszej rozprawie, zatem okres oczekiwania na rozstrzygnięcie sądu nie jest tak długi jak w przypadku innych spraw. Jedynie w przypadkach wymagających sporządzenia przez biegłego sądowego stosownej opinii o stanie zdrowia odwołującego, czas ten jest trochę dłuższy.

Nie warto rezygnować z przysługujących wobec ZUS uprawnień, zatem zachęcam do skorzystania z pomocy kancelarii w tym zakresie.