Rozwody

Sprawy rodzinne są zawsze bardzo delikatną materią. Z tego względu Klient powierzając kancelarii sprawę rozwodową /o separację może liczyć na pełne zrozumienie oraz wsparcie radcy prawnego na każdym etapie postępowania, aż do jego prawomocnego zakończenia.

Zadaniem kancelarii jest pełne odciążenie Klienta we wszystkich kwestiach formalnych w tych trudnych  dla niego chwilach. Radca prawny sporządza pozew oraz niezbędne dalsze pisma procesowe, dba o przeprowadzenie w sprawie jak najszerszego postępowania dowodowego, pilnuje wszelkich terminów sądowych, reprezentuje Klienta podczas rozpraw, udziela mu w toku sprawy niezbędnych porad oraz pełni nadzór nad wszystkimi pozostałymi aspektami procesu.

Klient w toku postępowania ma stały kontakt telefoniczny z radcą prawnym i jest na bieżąco informowany o przebiegu sprawy.

Zlecenie sprawy rozwodowej /o separację następuje po otrzymaniu przez Klienta wszelkich niezbędnych informacji. Radca prawny podczas pierwszego spotkania ustala niezbędne dane w sprawie, odpowiada na wszelkie pytania Klienta, wyjaśnia jego sytuację prawną i udziela informacji  o możliwych rozwiązaniach w sprawie. Po ustaleniu stanu faktycznego oraz wskazaniu Klientowi możliwości prawnych, radca prawny wycenia koszt prowadzenia sprawy rozwodowej, a więc podaje wynagrodzenie kancelarii za
prowadzenie sprawy oraz informuje Klienta o niezbędnych opłatach sądowych.  W przypadku trudnej sytuacji materialnej Klienta, możliwe jest ubieganie się o zwolnienie od opłat sądowych, o której to procedurze radca prawny również Klienta informuje.

Po otrzymaniu wszystkich powyższych informacji Klient podejmuje decyzję o powierzeniu kancelarii prowadzenia sprawy rozwodowej /o separację.
W przypadku gdy Klient nie decyduje się na powierzenie prowadzenia sprawy radcy prawnemu, spotkanie rozliczane jest jako zwykła porada prawna.

Warto zaznaczyć, że z prowadzeniem sprawy rozwodowej /o separację najczęściej wiążą się również następujące kwestie:
–  powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców,
– ustalenie miejsca zamieszkania dzieci,
– ustalenie kontaktów z dziećmi,
– ustalenie alimentów na dzieci
– ustalenie alimentów na osobę występującą o rozwód,
– ustalenie sposobu korzystania z mieszkania, które małżonkowie wspólnie zajmują.

Nad wszystkimi powyższymi kwestiami radca prawny również sprawuje pełny nadzór, bowiem leżą one w zakresie prowadzonej sprawy rozwodowej / o separację, o ile w poszczególnych sytuacjach Klient i radca prawny nie ustalą inaczej.

Z rozwodem wiążą się każdorazowo również sprawy majątkowe pomiędzy małżonkami. Dlatego radca prawny w związku z prowadzona sprawą rozwodową udziela również informacji prawnej  w zakresie sytuacji majątkowej małżonków. O ile istnieje szansa na porozumienia pomiędzy małżonkami, możliwe jest rozstrzygnięcie kwestii majątkowych także w toku sprawy rozwodowej.

Jeżeli takowego porozumienia nie ma, po zakończeniu sprawy rozwodowej możliwe jest uzyskanie pomocy radcy prawnego w przeprowadzeniu sprawy o podział majątku wspólnego małżonków.
Ustalenia w tym zakresie są wówczas przeprowadzane pomiędzy Klientem a radcą prawnym odrębnie.