Spory z bankami

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach z bankami oraz pozostałymi podmiotami udzielającymi kredytów oraz pożyczek.

Bardzo często podmioty takie nie spełniają obowiązków wynikających z przepisów prawa, nakładają na klientów zbyt wysokie oprocentowanie i bezprawnie domagają się spłaty całej należności, podczas gdy wierzytelność nie stała się w całości wymagalna na skutek niedochowania warunków formalnych.

Podmioty te pozyskują sądowe nakazy zapłaty, w tym często w elektronicznym postępowaniu upominawczym przed Sądem  w Lublinie.

Z uwagi na wiele nieprawidłowości zachodzących po stronie tych podmiotów, możliwe jest skuteczne podjęcie obrony w postępowaniu cywilnym.

Kancelaria specjalizuje się w składaniu sprzeciwów oraz zarzutów od nakazów zapłaty, a w przypadku gdy nie doszło do wydania nakazu, kancelaria składa do sądu odpowiedź na pozew.

Dla skutecznej obrony ważne jest, aby w tego rodzaju pismach powołać wszystkie możliwe zarzuty oraz dowody na ich poparcie.  Z tego względu ważne jest, aby w takich procesach zasięgnąć porady specjalisty, albowiem niewłaściwie podjęta obrona pozbawia dłużnika szansy na wygranie sporu.

Jeżeli jednak stan zaawansowania spraw nie pozwala na podjęcie skutecznej obrony w procesie cywilnym, kancelaria w takim wypadku doradza skorzystanie z procedury upadłościowej (informacje zawarte zostały w odrębnej zakładce na naszej stronie).

Z uwagi na to, że bardzo często sytuacja materialna klienta nie pozwala na odpłatne zlecenie prowadzenia sprawy, kancelaria pomaga mu uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych w całości oraz reprezentację prawną przed sądem, której koszt poniesie Skarb Państwa. Możliwość ta dotyczy wszelkiego rodzaju spraw prowadzonych przez kancelarię.